Concello de Crecente

Política de privacidade

"CONCELLO DE CRECENTE" informa os usuarios do sitio web sobre o seu política respecto do tratamento e protección dos datos de carácter persoal dos usuarios e clientes que poidan ser solicitados pola navegación, adquisición de produtos ou contratación de servizos a través do seu sitio web. Neste sentido, "CONCELLO DE CRECENTE" garante o cumprimento da normativa vixente en materia de protección de datos persoais, Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, e en Regulamento Xeral de Protección de Datos (RGPD) (UE) 2016/679.

MEDIDAS DE SEGURIDADE

En cumprimento da lexislación vixente en materia de protección de datos, infórmase os usuarios de que, en "CONCELLO DE CRECENTE", adoptáronse as medidas técnicas e organizativas conforme ao disposto na citada normativa. Os datos persoais que se recollen nos formularios son obxecto de tratamento, unicamente, por parte do persoal de "CONCELLO DE CRECENTE" ou dos Encargados do Tratamento aquí establecidos. Adoptáronse as medidas de seguridade adecuadas aos datos que se facilitan e, ademais, instaláronse todos os medios e medidas técnicas ao seu alcance para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo dos datos que nos facilitan.

VERACIDADE DOS DATOS

O Cliente ou Usuario manifesta que todos os datos facilitados por el son certos e correctos e comprométese a mantelos actualizados, comunicando, a "CONCELLO DE CRECENTE", calquera modificación dos mesmos. O usuario responderá da veracidade dos seus datos e será o único responsable de cuantos conflitos ou litixios puidesen resultar pola falsidade dos mesmos. É importante que, para que podamos manter os datos persoais actualizados, o usuario informe a "CONCELLO DE CRECENTE" sempre que houbese algunha modificación nos mesmos. En caso contrario, non podemos responder da súa veracidade.

EXERCICIO DE DEREITOS

A LOPD e o RGPD concede aos interesados a posibilidade de exercer unha serie de dereitos relacionados co tratamento dos seus datos persoais. Sempre que os datos do usuario son obxecto de tratamento por parte de "CONCELLO DE CRECENTE", estes poderán exercer os seus dereitos. Para iso, o usuario deberá dirixirse, achegando documentación que acredite a súa identidade (DNI ou pasaporte), mediante correo electrónico a info@crecente.es, ou ben mediante comunicación escrita á dirección que aparece no noso aviso legal. Dita comunicación deberá reflectir a seguinte información: Nome e apelidos do usuario, a petición de solicitude, o domicilio e os datos acreditativos.

O exercicio de dereitos deberá ser realizado polo propio usuario. Con todo, poderán ser executados por unha persoa autorizada como representante legal do autorizado. En tal caso, deberase achegar a documentación que acredite esta representación do interesado.

O usuario poderá solicitar o exercicio dos dereitos seguintes:
 • Dereito a solicitar o acceso aos datos persoais.
 • Dereito a solicitar a súa rectificación (no caso de que sexan incorrectos) ou supresión.
 • Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento, nese caso unicamente serán conservados por "CONCELLO DE CRECENTE" para o exercicio ou a defensa de reclamacións.
 • Dereito a opoñerse ao tratamento: "CONCELLO DE CRECENTE" deixará de tratar os seus datos, salvo que por motivos lexítimos ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións téñanse que seguir tratando.
 • Dereito á portabilidade dos datos: no caso de que queira que os seus datos sexan tratados por outra firma, "CONCELLO DE CRECENTE" facilitaralle a portabilidade dos seus datos ao novo responsable.
No caso de que se outorgou o consentimento para algunha finalidade específica, o usuario ten dereito a retirar o consentimento en calquera momento, sen que iso afecte á licitude do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

Se un usuario considera que hai un problema coa forma en que "CONCELLO DE CRECENTE" está a manexar os seus datos, pode dirixir as súas reclamacións ao Responsable de Seguridade ou á autoridade de protección de datos que corresponda, sendo a Axencia Española de Protección de Datos a indicada no caso de España.

CONSERVACIÓN DOS DATOS

Os datos desagregados serán conservados sen prazo de supresión. En canto aos datos de Clientes, o período de conservación dos datos persoais variará en función do servizo que o Cliente contrate. En calquera caso, será o mínimo necesario, podendo manterse ata:
 • 4 anos: Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (obligaciones en materia de afiliación, altas, bajas, cotización, pago de salarios…); Arts. 66 y sig. Ley General Tributaria (libros de contabilidad...).
 • 5 anos: Art. 1964 Código Civil (accións persoais sen prazo especial).
 • 6 anos: Art. 30 Código de Comercio (libros de contabilidade, facturas...).
 • 10 anos: Art. 25 Lei de Prevención do Branqueo de Capitais e Financiamento do Terrorismo.
Os usuarios de listas de correo ou os subidos por "CONCELLO DE CRECENTE" a páxinas ou perfís de RRSS, conservaranse ata que o usuario retire o consentimento.

Datos de candidatos (C.V.), de habelos: No caso de que o candidato non sexa seleccionado, "CONCELLO DE CRECENTE" poderá manter almacenado o seu currículo un máximo de dous anos para incorporalo a futuras convocatorias, a menos que o candidato maniféstese en contrario.

OBTENCIÓN E TRATAMENTO DE DATOS

"CONCELLO DE CRECENTE" ten o deber de informar os usuarios do seu sitio web acerca da recollida de datos de carácter persoal que poden levar a cabo, ben sexa mediante o envío de correo electrónico ou ao cumprimentar os formularios incluídos no sitio web. Neste sentido, "CONCELLO DE CRECENTE" será considerada como Responsable dos datos solicitados mediante os medios anteriormente descritos.

Á súa vez "CONCELLO DE CRECENTE" informa os usuarios de que a finalidade do tratamento dos datos solicitados contempla a atención de solicitudes realizadas polos usuarios, a inclusión na axenda de contactos, a prestación de produtos ou servizos e a xestión da relación comercial. As operacións, xestións e procedementos técnicos que se realicen de forma automatizada ou non automatizada e que posibiliten a recollida, o almacenamento, a modificación, a transferencia e outras accións sobre datos de carácter persoal, teñen a consideración de Tratamento de datos persoais.

"CONCELLO DE CRECENTE" pon ao dispor dos usuarios unha serie de mecanismos telemáticos para a recollida e tratamento dos seus datos persoais, coas finalidades previstas anteriormente. Os datos persoais proporcionados de maneira telemática, ben sexa a través de email, dos formularios de contacto desta web ou contratacións online serán utilizados para a xestión comercial e administrativa dos clientes e usuarios da empresa. Estes datos, serán tratados a través de servidores xestionados por Grupo5.com, que tamén é a empresa prestadora de servizos de correo electrónico, e, que terá a consideración de Encargado do Tratamento.

Tal e como establece a LSSICE, "CONCELLO DE CRECENTE" comprométese a non remitir comunicacións comerciais sen identificalas como tales. Para estes efectos, non será considerada como comunicación comercial a información enviada aos clientes para o mantemento da relación contractual existente.

En calquera caso, obteranse unicamente os datos precisos para poder realizar o servizo contratado, ou para poder responder adecuadamente á petición de información realizada polo usuario.

En ocasións, os datos persoais proporcionaranse a través de ligazóns a sitios web de terceiros. Neste caso, en ningún momento o persoal de "CONCELLO DE CRECENTE" terá acceso aos datos persoais que o Cliente facilite aos devanditos terceiros.

REDES SOCIAIS

"CONCELLO DE CRECENTE" conta con perfil en Facebook recoñecéndose en todos os casos Responsable do tratamento dos datos dos seus seguidores, fans, subscritores, comentaristas e outros perfís de usuarios (en diante, seguidores) publicados por "CONCELLO DE CRECENTE". O tratamento que "CONCELLO DE CRECENTE" levará a cabo cos devanditos datos dentro de cada unha das referidas redes será o que a rede social permita aos perfís corporativos.

"CONCELLO DE CRECENTE" poderá informar os seus seguidores, cando a lei non o prohiba, por calquera vía que a rede social permita sobre as súas actividades e ofertas, así como prestar servizo personalizado de atención ao cliente. En ningún caso "CONCELLO DE CRECENTE" extraerá datos das redes sociais, a menos que se obtivese puntual e expresamente o consentimento do usuario para iso (por exemplo, para a realización dun concurso).

COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN A TERCEIROS

"CONCELLO DE CRECENTE" non cederá nin comunicará a ningún terceiro os teus datos, excepto nos casos legalmente previstos ou cando a prestación dun servizo implique a necesidade dunha relación contractual cun encargado de tratamento, e sempre de acordo coas condicións xerais aprobadas polo usuario con anterioridade á contratación do mesmo. Así, ao contratar os nosos servizos, o usuario acepta que algún dos mesmos poidan ser, total ou parcialmente, subcontratados a outras persoas ou empresas, que terán a consideración de Encargados do Tratamento, cos que se conveu o correspondente contrato de confidencialidade, ou adherido ás súas políticas de privacidade, establecidas nas súas respectivas páxinas web. Tamén acepta que algúns dos datos persoais solicitados sexan facilitados a estes Encargados do Tratamento, cando sexa necesario para a efectiva realización do servizo contratado. O usuario poderá negarse á cesión dos teus datos aos Encargados do Tratamento, mediante petición escrita, por calquera dos medios anteriormente referenciados.

CONFIDENCIALIDADE

A información fornecida polo cliente terá, en todo caso, a consideración de confidencial, sen que poida ser utilizada para outros fins que os relacionados cos servizos contratados ou produtos adquiridos a "CONCELLO DE CRECENTE". "CONCELLO DE CRECENTE" obrígase a non divulgar nin revelar información sobre as pretensións do cliente, os motivos do asesoramento solicitado ou a duración da súa relación con este.
Xunta de Galicia
Deputación de Pontevedra
BOE
Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra
DOG
Sede Electrónica Castastro
ORAL - Xestión Tributaria e Catastral
Portal de Transparencia
Concello de Crecente
 • Rúa Solís Ruiz, 5 - 36420 Crecente (Pontevedra)
 • Teléfono: (+34) 986 666 300
 • Email: info@crecente.es

Horario

 • De luns a vernes de 9:00 a 14:30

Parroquias

 • Albeos, Ameixeira, Angudes, Crecente, Filgueira, O Freixo, Quintela, Rebordechán, Ribeira, Sendelle e Vilar.

© 2020 Concello de Crecente - Todos os dereitos reservados // Deseño maquetación e programación web a medida Grupo5.com

Na nosa web utilízanse cookies propias e de terceiros con finalidade analítica e de márketing. Para continuar navegando é necesario aceptar a política de cookies.

Política de Cookies Aceptar